Działalność Koła: Tereny ŁowieckieObwód leśny nr 20 "ZIEMIEŁOWICE"

Powierzchnia obwodu: 3 335 ha
W tym tereny leśne: 1 642 ha
W tym tereny polne: 1 693 ha

Opis granic obwodu:
Od skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z torem kolejowym w Namysłowie, torem tym na południe do przystanku kolejowego Ziemiełowice, stąd drogą powiatową nr 27117 do wsi Ziemiełowice i dalej na południe drogą wojewódzką nr 454 do wsi Biestrzykowice. Z Biestrzykowic Minkowskim Potokiem na zachód do mostu łączącego drogę krajowej nr 39 we wsi Żabka i drogą tą na północ do toru kolejowego w Namysłowie.Podział obwodu łowieckiego 20 na rejony (wersja PDF)

Udział gruntów leśnych w powierzchni obwodu wynosi 49% to jest 1 642 ha w jednym głównym kompleksie leśnym. Mniejsze obszary leśne o charakterze niemal kępowym stanowią od północy obwodu część lasku za działkami ogrodowymi miasta Namysłów, kępy leśne pomiędzy Namysłowem a przysiółkiem Apostoły, od południowego wschodu, las przy wsi Nowy Folwark oraz kępy pomiędzy Nowym Folwarkiem a przysiółkiem Kuźnica.

W całości teren obwodu nr 20 administrowany jest przez Nadleśnictwo Namysłów. Obwód zajmuje powierzchnię na terenie administrowanym przez dwie gminy: Namysłów i Świerczów. Powierzchnia granic obwodów należących do gminy Namysłów wynosi 3 228 ha a do gminy Świerczów 261 ha.

Obwód łowiecki nr 20 uznawany jest jako obwód leśny i należy do obwodów łowieckich kategorii: średniej.

Hydrologicznie obwód położony jest na obszarze dwóch zlewni. Na północy zlewnia rzeki Widawy zajmuje niewielki obszar obwodu a od południowej, znaczna część obwodu znajduje się w zasięgu zlewni rzeki Smortawy. Przez teren obwód nie przepływa jednak żadna z rzek w związku z tym teren jedynie znajduje się w pośrednim oddziaływaniu zlewni tych rzek. Teren lekko pofałdowany, gleby piaszczysto gliniaste, lasy suche choć znajdują się w nich tereny podmokłe, oczka wodne i bagna. Polowania zbiorowe na tym terenie odbywają się nie częściej niż dziewięć razy w roku.

Ze zwierząt łownych występują w tym obwodzie dziki, jelenie, sarny, lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, zające, bażanty, kuropatwy, sporadycznie pojawiają się daniele.

Na terenie obwodu nr 20, znajduje się użytek ekologiczny "Młyńskie Stawy" zajmujący powierzchnię 5,83 ha i jest on położony w obrębie ewidencyjnym Żaba. Są to położone w otoczonej lasami dolinie Potoku Biestrzykowickiego dawne ogroblowana oraz zalewane wiosną łąki. Użytek położy jest w strefie ochronnej gniazda bociana czarnego. Prawie połowa jego powierzchni porośnięta jest roślinnością wodną stanowiąc doskonałe miejsce lęgowe ptactwa wodnego. Miejsce to na teren lęgowy zostało wybrane przez łabędzia niemego oraz wielu innych gatunków ptactwa nie tylko wodnego.

Celem ochrony użytku ekologicznego "Młyńskie Stawy" jest zachowanie tego terenu jako miejsca gniazdowania łabędzia niemego oraz miejsca bytowania i żerowania bociana czarnego i ptactwa wodnego.


Młyńskie Stawy - galeria

Z 10 dendrologicznych pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Namysłów, 2 z nich znajdują się na terenie obwodu.

Na terenie obwodu obok starej osady leśnej "Karolówka", posiadamy wiatę myśliwską gdzie zwyczajowo odbywają się zbiórki, spotkania i odprawy myśliwskie.


1999-09-18 Budowa wiaty Karolówka

Inwentaryzacja przeprowadzona na 21.02.2014 r. wykazała obecność w obwodzie:
   •  dzików - 95 szt,
   •  jeleni - 45 szt, w tym:
         - byków - 9 szt,
         - łań - 26 szt,
         - cieląt - 10 szt,
   •  sarny - 190 szt.
         - kozły - 67 szt,
         - kozy - 85 szt,
         - koźlaki - 38 szt,
   •  lisy - 38 szt,
   •  jenoty - 10 szt,
   •  borsuki - 8 szt,
   •  zające - 24 szt,
   •  bażanty - 24 szt,
   •  kuropatwy - 24 szt.

W okresie wiosenno-letnim ubiegłego roku w rejonie Zielony Dąb i Szkółka leśna pojawiły się bobry świadczą o tym ślady żerowania nie zidentyfikowano do tej pory żeremi lub stanowisk ich bytności, natomiast należy przyjąć że jest przynajmniej 1 stanowisko z 3 - 4 osobnikami.

Ze względu na bliskie położenie tego obwodu od miejsca zamieszkania większości członków naszego koła jak i myśliwych zamieszkujących na terenie tego obwodu (obecnie mieszka dziesięciu kolegów) jest on chętnie i często odwiedzany.

Z urządzeń łowiecko-hodowlanych na terenie obwodu mamy:
   •  magazyny paszowe - 1 szt,
   •  paśniki - 7 szt,
   •  lizawki - 52 szt,
   •  ambony - 76 szt,
   •  podsypy - 4 szt.

Uprawiamy tu 5,40 ha poletek żerowych, oraz zagospodarowanych jest 4,2 ha łąk leśnych i śródleśnych tworzących swoisty ekoton tak dla świata roślinnego jak i zwierząt i ptaków. W okresie występowania nasilonych szkód łowieckich aby powstrzymać zwierzynę w lesie, intensywnie zasilane ziarnem są dwa pasy zaporowe o łącznej długości 1000mb.

Powierzchnia zredukowana szkód łowieckich wyrządzona w uprawach rolnych przez zwierzynę wynosi ok. 21,00 ha. Niskie ceny skupu dziczyzny oraz rosnące ceny produktów rolnych, sprawiają, że staje się to dla nas poważnym problemem.

Granice obwodów łowieckich: szczegółowe informacje na temat ich przebiegu, a także podstawowe dane statystyczne poszczególnych obwodów łowieckich zawiera Rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2001r. Nr 85, poz. 695).