Działalność Koła: Gospodarka ŁowieckaW całości teren obwodów nr 17 i 20, administrowany jest przez Nadleśnictwo Namysłów.

Tereny leśne głównie stanowią lasy iglaste, gdzie 71 % zadrzewienia to lasy sosnowe z domieszką olcha 15 %, brzoza 5 %, dąb 2,4 %, świerk 2,3 %, buk 1,6 %. W skład gatunkowy drzew poniżej 1 % wchodzą: jesion, modrzew, jodła, grab, daglezja. Lasy o bogatym podszycie, w którym przeważają rośliny wieloletnie: kruszyna, czeremcha, świerk, buk, dąb.

Udział procentowy siedlisk leśnych na terenie obu obwodów łowieckich wynosi:

BŚW          5,71 %
BMŚW25,78 %
BMW12,62 %
BW0,01 %
LŚW5,03 %
0,24 %
LMŚW24,22 %
LMW14,21 %
LW8,90 %
OL0,79 %
OLJ2,47 %


W związku z tym iż obwody łowieckie na których gospodarujemy nie należą do najlepszych uprawiamy 6,39ha poletek żerowych, oraz 2,56ha poletek łąkowych, nie uprawiamy poletek produkcyjnych ze względu na nieopłacalność. Jednocześnie aby podnieść dobrostan zwierzyny oraz utrzymać zwierzynę w łowiskach, na obu obwodach wykładana jest karma w ilości:

ziarna zbóż i kukurydza          6000 kg
okopowe /buraki i marchew/40 000 kg
kiszonki z kukurydzy35 000 kg
siano łąkowe1000 kg

Na bieżąco uzupełniana jest sól pastewna w lizawkach i pod paśnikami w ilości 600 kg. W okresie występowania nasilonych szkód łowieckich aby powstrzymać zwierzynę w lesie, intensywnie zasilane ziarnem są trzy pasy zaporowe o łącznej długości 500mb.

Ilości urządzeń łowieckich i hodowlanych na obu obwodach naszego Koła są rozłożone niemal jednakowo i wynoszą:

Paśniki          13 szt.
Ambony166 szt.
Lizawki91 szt.
Podsypy i budki dla bażantów i kuropatw12 szt.

Koło nasze na poprawę warunków bytowania zwierzyny, ochronę lasu przed zwierzyną oraz zagospodarowanie obwodów łowieckich, corocznie z kasy Koła przeznacza sumę około 20 000 zł. Dodatkowo wiele prac wykonywanych jest przez członków Koła nieodpłatnie.

W porozumieniu z Nadleśnictwem na terenie lasów, poprawiane są istniejące i budowane nowe oczka wodne mające na celu zapewnić zwierzynie wodę, zwłaszcza w okresach jej niedoboru.Nowo stworzony wodopój w obwodzie nr 17 /maj 2012 r./


W Kole powołano czterech Strażników Łowieckich pełniących swą funkcję nieodpłatnie. W obwodzie nr 17, funkcję tą pełnią Kol. Romuald Szulakowski i Paweł Bęben, a w obw. nr 20, Kol. Sebastian Gnacy i Dariusz Lipiński. Koledzy czynnie współpracują ze Strażą Leśną, Państwową Strażą Łowiecką, Państwową Strażą Rybacką jak i miejscowymi rolnikami w zakresie zwalczania zjawiska kłusownictwa oraz wszelkiego rodzaju szkodnictwa łowieckiego. Aktywne działania kolegów w terenie, wpływają na minimalizowania szkód powodowanych w uprawach przez zwierzynę łowną. Utrzymując bardzo dobre kontakty z miejscowymi rolnikami, biorą czynny udział i uczestniczą w szacowaniu szkód łowieckich.

Dodatkowo w Kole powołano funkcję Opiekuna Łowiska, która również jest funkcją świadczoną społecznie na rzecz Koła. Pełnią ją Kol. Władysław Zychowicz w obw. nr 17, a w obw. nr 20, Kol. Bogumił Dębicki. Powierzone przez Zarząd Koła wszelkie czynności hodowlane i gospodarcze takie jak: zagospodarowanie poletek, budowa i remont paśników, ambon, podtypów i budek dla kuropatw oraz bażantów, zakładanie lizawek ich naprawa i uzupełnianie w sól, urządzanie wodopojów, przygotowanie i transport karmy w okresie zimy, pomoc przy organizowaniu polowań zbiorowych.

Ze względu na posiadanie przez Koło zalewu ekologicznego o pow. 24,74 ha, na których powierzchnia zajmowana przez stawy stanowi 15,34 ha, stworzono oddzielny regulamin korzystania z kompleksu stawowego jak i budynku znajdującego się w kompleksie i powołano opiekuna i zarazem gospodarza tego terenu, Kol. Romualda Szulakowskiego.

Mimo wysiłku i starań wszystkich członków naszego Koła łączna powierzchnia zredukowana szkód łowieckich, obliczona na podstawie średniej z sezonów 2000/2010 wynosiła 25,38 ha na wypłaconą sumę 48 073 zł. Z czego najniższe koszty wystąpiły w sezonie 2001/2002 przy pow. zredukowanej 9.72 ha na sumę 9 300 zł a najwyższe koszty poniesiono w sezonie 2007/2008 przy pow. zredukowanej 36,30 ha na sumę 124 382 zł. Obecnie przychód roczny naszego Koła oscyluje w granicach 220 000 zł. Jak wynika z powyższych wyliczeń, Koło nasze nie może kończyć roku gospodarczego bez zysku i zagwarantowanych umów celem zabezpieczenia zobowiązań finansowych. Niskie ceny skupu dziczyzny oraz rosnące ceny produktów rolnych sprawiają, że staje się to dla nas poważnym problemem.