Działalność Koła: Tereny ŁowieckieObwód polny nr 17 "KRASOWICE"

Powierzchnia obwodu: 5 518 ha
W tym tereny leśne: 1 348 ha
W tym tereny polne: 4 170 ha

Opis granic obwodu:
Od od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 z drogą krajową nr 39 w Namysłowie, drogą krajową nr 39 w kierunku południowym do wsi Smarchowice Wielkie. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27101 i dalej tą drogą przez wsie Smarchowice Śląskie, Niwki i Przeczów do drogi wojewódzkiej nr 452. Następnie drogą wojewódzką nr 452 na południe do drogi gminnej zwanej "czereśniową" i dalej drogą tą na południowy-zachód do granicy województwa. Granicą województwa na północ do toru kolejowego i torem tym w kierunku wschodnim do drogi gminnej Lubska-Wojciechów. Drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 451 i drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w Namysłowie.Podział obwodu łowieckiego 17 na rejony (wersja PDF)

Udział gruntów leśnych w powierzchni obwodu wynosi 24% to jest 1 348 ha w siedmiu kompleksach leśnych. Największy kompleks leśny stanowi las znajdujący się na zachód od miasta Namysłów. Ze względu na jego bezpośrednie sąsiedztwo z granicami miasta oraz nazwę Leśnictwa kompleks ten nazywany jest Podmiejskim. Znacznie mniejszymi kompleksami znajdującymi się na zachód od Podmiejskiego są kolejno, kompleksy leśne położone przy wsiach Niwki i Przeczów. W kierunku północnym przy wsi Krasowice znajduje się las Krasowicki z kępą Dębiny oraz las Owczarnia, którego nazwa zwyczajowa pochodzi od położonych w sąsiedztwie budynków po byłej owczarni. Od północy obwodu część łęgowego lasu olchowego porastającego starorzecze rzeki Widawy, rozciąga się wzdłuż rzeki, tworząc dwie kępy, pomiędzy wsią Młokicie i Lubska nosi nazwę "Olszyn".

W całości teren obwodu nr 17 administrowany jest przez Nadleśnictwo Namysłów. Obwód zajmuje powierzchnię na terenie administrowanym przez dwie gminy: Namysłów i Wilków. Powierzchnia granic obwodów należących do gminy Namysłów wynosi 3 826 ha a do gminy Wilków 2 185 ha.

Obwód łowiecki nr 17 uznawany jest jako obwód polny i należy do obwodów łowieckich kategorii: bardzo słaby.

Północna cześć obwodu, terytorialnie należąca do gminy Wilków ze względu na przeważające w niej grunty o bardzo dobrej i dobrej przydatności do produkcji rolnej, posiada najmniejszą w województwie lesistość bo zaledwie 2,4% powierzchni. Przy lesistości 26,9% dla województwa opolskiego i 27,8% dla powiatu namysłowskiego. Hydrologicznie obwód położony jest na obszarze dwóch zlewni. Na północy rzeki Widawy a od południowej rzeki Smotrawy. Przez obwód przepływa jedynie rzeka Widawa. Dolina Widawy wraz z samą rzeką na prawie 15km odcinku, przepływając przez obwód, jest podstawowym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej oraz pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze regionalnej. Znajdujące się w jej sąsiedztwie liczne stawy rybne zajmujące powierzchnię około 50ha stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk i ekosystemów wodnych.

Na terenie obwodu nr 17 w gminie Wilków znajduje się kompleks stawowy, który jest własnością naszego Koła Łowieckiego. Kompleks stawowy uważany jest jako "zalew ekologiczny" gdyż tylko nieznaczna część wykorzystywana jest rekreacyjnie, pozostała pozostawiona jest jako naturalny zbiornik wodny mający na celu między innymi, zapewnienie miejsc lęgowych ptactwa wodnego. Teren kompleksu stawowego zajmuje powierzchnię 24,74 ha z czego 15,34 ha stanowią obszary zalane wodą. Są to położone wśród otoczonej remizami śródpolnymi w dolinie Widawy, dawne jej rozlewiska oraz tereny zabagnione. Prawie połowa jego powierzchni porośnięta jest roślinnością wodną stanowiąc doskonałe miejsce lęgowe ptactwa wodnego. Miejsce to na teren lęgowy zostało wybrane przez łabędzia niemego, żurawia, czapli oraz wielu innych gatunków ptactwa nie tylko wodnego.

Nad zalewem posiadamy "rybaczówkę" z parkingiem, oraz wyznaczoną strefę do wędkowania. Jest to ulubione miejscem spotkań myśliwych i ich rodzin jak i wchodzącym już w tradycję, miejscem rozpoczynającym i kończącym polowanie Hubertusowskie oraz polowanie Wigilijne i Noworoczne.

Na terenie obwodu nr 17, nie występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną. Jedynymi obiektami chronionymi, o znaczeniu lokalnym, które posiadają duże walory przyrodnicze i krajobrazowe są parki uznane za zabytki kultury.

Teren lekko pofałdowany, gleby gliniaste, pyłowe i piaszczyste. Północna część obwodu należąca do gminy Wilków posiada gleby najbardziej urodzajne stąd na terenie gminy Wilków odnotowuje się najmniejszą lesistość w powiecie Namysłowskim. lasy suche choć znajdują się w nich tereny podmokłe, oczka wodne i bagna. Polowania zbiorowe na tym terenie odbywają się nie częściej niż siedem razy w roku.

Ze zwierząt łownych występują w tym obwodzie dziki, jelenie, sarny, lisy, jenoty, borsuki, kuny. Sporadycznie pojawiające się daniele w okresie ostatnich 6 lat zadomowiły się na tyle, że w sezonie 2012/2013 przeznaczono po raz pierwszy w historii koła do pozyskania 5 sztuk w tym 2 byki.

Inwentaryzacja przeprowadzona na 21.02.2014 r. wykazała obecność w obwodzie:
   •  dzików - 87 szt,
   •  jeleni - 38 szt, w tym:
         - byków - 8 szt,
         - łań - 22 szt,
         - cieląt - 8 szt,
   •  danieli - 4 szt, w tym:
         - byków - 1 szt,
         - łań - 1 szt,
         - cieląt - 2 szt,
   •  sarny - 238 szt.
         - kozły - 83 szt,
         - kozy - 107 szt,
         - koźlaki - 48 szt,
   •  lisy - 40 szt,
   •  jenoty - 6 szt,
   •  borsuki - 8 szt,
   •  zające - 56 szt,
   •  króliki - 16 szt,
   •  bażanty - 120 szt,
   •  bobry - 3 stanowiska o łącznej liczbie około 12 szt.

Ze względu na bliskie położenie tego obwodu od miejsca zamieszkania większości członków naszego koła jak i myśliwych zamieszkujących na terenie tego obwodu (obecnie mieszka siedemnastu kolegów) jest on chętnie i często odwiedzany. Z urządzeń łowiecko-hodowlanych na terenie obwodu mamy:
   •  paśniki 6 szt,
   •  lizawki 42 szt,
   •  ambony 88 szt,
   •  podsypy 6 szt

Uprawiamy tu 1,83 ha poletek żerowych, w okresie występowania nasilonych szkód łowieckich aby powstrzymać zwierzynę w lesie, intensywnie zasilane ziarnem są dwa pasy zaporowe o łącznej długości 500 mb.

Powierzchnia zredukowana szkód łowieckich wyrządzona w uprawach rolnych przez zwierzynę wynosi ok. 41,00 ha. Niskie ceny skupu dziczyzny oraz rosnące ceny produktów rolnych, sprawiają, że staje się to dla nas poważnym problemem.

Granice obwodów łowieckich: szczegółowe informacje na temat ich przebiegu, a także podstawowe dane statystyczne poszczególnych obwodów łowieckich zawiera Rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2001r. Nr 85, poz. 695).