Członkowie Koła: Władze KołaZarząd:

Prezes

Marcin
Klin
Łowczy

Wojciech
Wdowikowski
Podłowczy

Piotr
Szulakowski
Skarbnik

Arkadiusz
Kliza
Sekretarz

Paweł
Jędrzejewski


Komisja Rewizyjna:


Mariusz
Boduch
- przewodniczący

Roman
Półrolniczak
- zastępca przewodniczącego

Piotr
Rębielak
- członek komisji


Działalność każdego Koła Łowieckiego, jak również Koła Łowieckiego "Łoś" w Namysłowie oparta jest na statucie.
Walne Zgromadzenie Członków Koła - jest najwyższą władzą każdego Koła Łowieckiego;
Statutowymi Organami każdego koła łowieckiego są:
- Zarząd Koła - jako organ zarządzający;
- Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny Walnego Zgromadzenia Członków Koła

Walne Zgromadzenie - tworzą członkowie Koła do ich kompetencji należy uchwalanie wytycznych dla działalności merytorycznej, organizacyjnej i gospodarczej Koła oraz dokonywania oceny działalności Koła, jego organów i poszczególnych członków.

Zarząd Koła składa się z 4 członków wybranych spośród członków Koła przez Walne Zgromadzenie, przy czym może on liczyć od 4 do 7 członków, co ustala najwyższa władza Koła. Obecnie Zarząd Koła wybierany jest co 5 lat począwszy od 2000 roku. Niemniej jednak, corocznie, podczas Walnego Zgromadzenia dokonywana jest ocena działalności Zarządu oraz przeprowadzane jest głosowania nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

Prezes - kieruje bieżącą działalnością Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.

Łowczy - organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków regulaminu polowań, a szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny.

Sekretarz - sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkich spraw związanych z prowadzenie biurowości Koła.

Skarbnik - osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość Koła, ściąga wszystkie przypadające na rzecz Koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Koła. Składa się z 3 członków (może liczyć nawet 5 członków) wybieranych również przez Walne Zgromadzenia Członków Koła na okres 5 lat spośród członków Koła. Pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

Podobnie, jak Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, również kadencyjnie, co 5 lat, od 2000 r. wybierani są delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Opolu. Delegaci wybierani są przez Walne Zgromadzenie spośród członków Koła. Delegaci uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów, gdzie uczestniczą w wyborach Okręgowej Rady Łowieckiej, Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz członka Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastępcę. Dodatkowo delegaci współuczestniczą w tworzeniu, a następnie przyjęciu uchwały programowej, stanowiącej wytyczne dla władz okręgowych na wybraną kadencję.

Tekst opracował na podstawie Statutu Koła: Wojciech Wdowikowski