Akty prawne1. Rozporządzenia i dyrektywy UE:

1.1.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.) PDF
1.2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992 r.) PDF
1.3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE L z dnia 19 czerwca 2006 r.) PDF
2. Ustawa Prawo Łowieckie i akty wykonawcze

2.1.    Ustawa z dnia 13 października 1995 roku "Prawo Łowieckie", tekst jednolity ze zmianami, Dz.U.2005.127.1066 PDF
2.2.    Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, Dz. U. z 2015 r. poz. 2168/td> PDF
2.3.    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, Dz. U. 228-1 PDF
2.4.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z dnia 26 lipca 2010 r.) PDF
2.5.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych PDF
2.6.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.) PDF
2.7.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych (Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.) PDF
2.8.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.) PDF
2.9.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.) PDF
2.10.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.) PDF
2.11.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.) PDF
2.12.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.) PDF
2.13.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.) PDF
2.14.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.) PDF
3. Ustawy pokrewne i akty wykonawcze:

3.1.    Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z dnia 23 lutego 2000 r.) PDF
3.2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.) PDF
3.3.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z dnia 4 października 2011 r.) PDF
3.4.    Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.) PDF
3.5.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody PDF
3.6.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska PDF
3.7.    Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji PDF
3.8.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt PDF
3.9.    Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej PDF
4. Statut PZŁ:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego PDF