Działalność Koła: Tereny ŁowieckieCharakterystyka terenu na których znajdują się obwody łowieckie
Koła Łowieckiego "Łoś" w Namysłowie

1. CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA

Nasze tereny łowieckie leżą na obszarze nizin południowo-zachodnich obejmujących mezoregion Równiny Oleśnickiej. Przeważającym typem krajobrazu naturalnego jest krajobraz nizinny z dolinami i równinami akumulacyjnymi [Kondracki,1994].

Mezoregion Równiny Oleśnickiej dzieli się na 4 mikroregiony tj.:
   •  Równinę Oleśnicko - Bierutowską
   •  Równinę Jelczańska,
   •  Równinę Psiego Pola,
   •  Równinę Namysłowską.

Teren ten pokrywają głównie mady i piaski rzeczne oraz na wysoczyźnie gliny zwałowe zalegające na iłach trzeciorzędowych. Występują tu liczne obszary podmokłe częściowo zmeliorowane.

Gleby
Gleby gminy Namysłów charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem typologicznym i gatunkowym, które uwarunkowane jest budową geologiczną podłoża z glin morenowych z licznymi przewarstwieniami piasków, miejscami mułów.

W południowej części gminy występują utwory wydmowe, dlatego ta część gminy porośnięta jest lasami. W dolinie rzeki Widawy i w dolinach naturalnych cieków wodnych występują na warstwie piasków, mady zbudowane z glin i utworów aluwialno-deluwialnych oraz, zwłaszcza w okolicach Namysłowa, torfy w formie płatów o kilkumetrowej miąższości. Gleby te pod względem przydatności dla produkcji rolniczej są średnio korzystne.

Zróżnicowanie pod względem typologicznym i gatunkowym przedstawia się następująco:
   •  gleby pseudobielicowe - 55,7 %,
   •  gleby brunatne - 22,4 %,
   •  czarne ziemie - 9,3 %,
   •  mady - 7,3 %,
   •  gleby organiczne - 5,3 %.

Najlepsze gleby występują w północnej części gminy w pasach od Objazdy do Woskowic Małych i od Pawłowic do Rychnowa (o wskaźniku bonitacji 1,7), natomiast najsłabsze gleby znajdują się w miejscowościach Ligotka i Barzyna (o wskaźniku bonitacji 0,57).


2. CHARAKTERYSTYKA KLIMATYCZNA I AGROKLIMATYCZNA

Charakterystyczne cechy klimatu na tym terenie kształtuje zarówno wielkość przychodu energii słonecznej, jak i cyrkulacja atmosferyczna.

Średnie roczne usłonecznienie, zmierzone na stacji Wrocław-Biskupin, wynosi 1523 godziny. Średnia roczna wielkość energii całkowitego promieniowania słonecznego osiąga tu 3685 MJ.m-2 [Dubicka, 1994]. Oszacowana przez Paszyńskiego [1966] suma roczna promieniowania różnicowego (bilansu promieniowania) dla obszaru Równiny Oleśnickiej stanowi około 1420 MJ.m-2.

Cyrkulacja atmosferyczna jest przyczyną dużej zmienności typów pogody formujących klimat omawianego terenu. Stosunkowo nieznaczna odległość od mórz i oceanów powoduje występowanie na tym obszarze zarówno cech klimatu morskiego jak i kontynentalnego.

Według Dubickiej [1994] średnia roczna częstość napływu (adwekcji) mas powietrznych z sektora zachodniego wynosi we Wrocławiu 56,6%. Cyrkulacja zachodnia nasila się w zimie i w lecie, zwłaszcza w czerwcu i lipcu. Zachodnia adwekcja w Polsce jest ciepła w zimie, chłodna w lecie (Kożuchowski, 2003). W okresie jej osłabienia na wiosnę i jesienią wzrasta klimatyczna rola cyrkulacji południkowej, nasilają się też cechy klimatu kontynentalnego.

Wiatr
Przeważają tu kierunki wiatru dolnego z sektora zachodniego. Najczęstsze obserwowane w ciągu roku kierunki to: W (20%), SW (14%) i NW (14%). W lecie większą frekwencją odznaczają się kierunki W i NW, zimą przeważa SW. Na wiosnę, podobnie jak jesienią wzrasta udział kierunków wiatru sektora wschodniego. Przeciętna roczna prędkość wiatru jest na ogół mała. W Namysłowie wynosi 2,6 m/s a udział cisz stanowi tu 10% wszystkich obserwacji prędkości wiatru. Należy jednak zaznaczyć, że teren narażony jest na występowanie lokalnych trąb powietrznych przybierających prędkości huraganów. Zjawisko takie notowano m.in. 24 lipca 1988 roku.

Temperatura powietrza
Średnia roczna temperatura w Namysłowie wynosi 8,4ºC i jest podobna jak na innych stacjach nizinnych Dolnego Śląska. Również przebieg roczny temperatury jest typowy dla klimatu nizinnego Polski, z minimum styczniowym i maksimum w lipcu.


Podstawowe charakterystyki termiczne zarejestrowane na stacji klimatologicznej w Namysłowie w latach 1971-2000

Charakterystyka temperatury powietrza     Stacja Namysłów
(H=151 m n.p.m.)
Średnia roczna temperatura (ºC)8,4
Średnia temperatura stycznia (ºC)-1,1
Średnia temperatura lipca (ºC)17,9
Absolutne maksimum temperatury (ºC)37,1
Absolutne minimum temperatury (ºC)-32,3
Data początku przedwiośnia (0ºC < Td < 5ºC)16.II
Data początku wiosny (5ºC < Td < 15ºC)25.III
Data początku lata (Td > 15ºC)31.V
Data początku jesieni (5ºC < Td < 15ºC)2.IX
Data początku przedzimia (0ºC < Td < 5ºC)5.XI
Data początku zimy (Td <0ºC)23.XII
Czas trwania okresu wegetacyjnego (dni)225

Oznaczenia: (Td) - średnia dobowa temperatura powietrza

Najdłuższą termiczną porą roku jest lato (okres ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 15ºC), które w Namysłowie trwa 94 dni.)

Zima (średnia temperatura dobowa poniżej 0ºC) trwa tu przeciętnie 55 dni i rozpoczyna się 23 grudnia. Meteorologiczny okres wegetacyjny rozpoczyna się w Namysłowie średnio 25 marca i trwa 223 dni. Dni mroźne, z temperaturą ujemną przez całą dobę, pojawiają się tu 27 razy w ciągu roku. Występują od listopada do kwietnia, z najwyższą częstością w styczniu (średnio 9 dni). Średnia roczna liczba dni bardzo mroźnych, o temperaturze maksymalnej poniżej -10ºC, wynosi 1,1.

Dni gorące, o temperaturze maksymalnej ponad 25ºC, notowane są w Namysłowie 36 razy w ciągu roku, od kwietnia do października. Dni upalne, o temperaturze ponad 30oC, występują od maja do września. Ich średnia roczna liczba wynosi 5,2.

Opady atmosferyczne
Średnie roczne sumy opadów z okresu 1971-2000 zawierają się w granicach 570-620mm. W przebiegu rocznym maksimum opadów przypada na lipiec a minimum w lutym. Średnia liczba dni z opadem kształtuje się od około 165 w Namysłowie. Najwyższa zanotowana tu suma dobowa wynosi 76,0mm.


Średnie sumy miesięczne i roczne opadów (mm) w Namysłowie
Wartości średnie z lat 1971-2000


Miesiąc/Rok      Stacja Namysłów
(151 m n.p.m.)
Styczeń32,0
Luty25,7
Marzec33,9
Kwiecień36,1
Maj58,5
Czerwiec66,4
Lipiec89,6
Sierpień66,2
Wrzesień48,9
Październik42,3
Listopad38,7
Grudzień41,5
Rok579,7

Klimatyczny bilans wodny
Charakteryzujący stopień uwilgotnienia atmosfery oraz potencjalne zasoby wodne w danym okresie, obliczany jest jako różnica pomiędzy sumą opadów atmosferycznych a wielkością ewapotranspiracji potencjalnej wyznaczonej ze wzoru Penmanna [Bobiński i Meyer, 1992; Farat i in., 1995; Bac i Rojek, 1999]. Jest to wskaźnik stosowany do ilościowej oceny niedoboru opadów oraz intensywności suszy atmosferycznej.

Średnie wieloletnie wartości tego wskaźnika, wyznaczone z okresu 1974-2003 dla stacji w Namysłowie i na terenach przyległych, przedstawiono w tabeli 3. Wartości średnie miesięczne klimatycznego bilansu wodnego są ujemne niemal w całym półroczu letnim ( z wyjątkiem października), zaś największe sumy niedoboru opadów w stosunku do parowania występują przeważnie w maju bądź w sierpniu. Wartością uśrednionego z 30-lecia wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego w półroczu letnim dla powiatu Namysłowskiego jest wartość -117,2mm.

Przyjmując graniczną wartość wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego, -200mm za sezon półrocza letniego [Farat i in., 1995] stwierdzono, że w okresie 1974-2003 intensywna susza atmosferyczna pojawiała się w latach: 1989, 1990, 1992, 1994 1999 i 2003. Minimalne wartości klimatycznego bilansu wodnego, zawierające się w przedziale do -334mm, wystąpiły w półroczu letnim 1992 roku.

Klimatyczny bilans wodny (w mm) na obszarze powiatu Namysłów Wartości średnie miesięczne i sezonowe z okresu 1974-2003.


Klimatyczny bilans wodny (w mm) na obszarze powiatu Namysłów
Wartości średnie miesięczne i sezonowe z okresu 1974-2003


Miesiąc      Stacja Namysłów
V-33,2
VI-32,3
VII-23,4
VIII-37,7
IX-8,1
X17,6
Suma (V - X)-117,2


3. CHRAKTERYSTYKA TERENÓW LEŚNYCH

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy gminy Namysłów położone są w Krainie V Śląskiej, Dzielnicy 2 - Wrocławskiej, Mezoregionie Równin Oleśnickich. Administracyjnie należą one do Nadleśnictwa Namysłów, obrębów Namysłów i Wołczyn oraz do Nadleśnictwa Brzeg, obrębu Lubsza. Lasy i grunty leśne zajmują 7 619 ha powierzchni, co stanowi 26,3 % ogółu powierzchni gminy. Tereny leśne naszych obwodów łowieckich położone są w obrębie Namysłów. Głównie stanowią je lasy iglaste, gdzie 71 % zalesienia to lasy sosnowe z domieszką olcha 15 %, brzoza 5 %, dąb 2,4 %, świerk 2,3 %, buk 1,6 %. W skład gatunkowy drzew poniżej 1 % wchodzą: jesion, modrzew, jodła, grab, daglezja. Lasy o bogatym podszycie, w którym przeważają rośliny wieloletnie: kruszyna, czeremcha, świerk, buk, dąb.

Duże zróżnicowanie gleb oraz ich uwilgotnienie spowodowało zróżnicowanie siedlisk leśnych. Udział procentowy siedlisk leśnych na terenie obu naszych obwodów łowieckich wynosi:

bór świeży          BŚW          5,71 %
bór mieszany świeżyBMŚW25,78 %
bór wilgotnyBW0,01 %
bór mieszany wilgotnyBMW12,62 %
las mieszany świeżyLMŚW24,22 %
las mieszany wilgotnyLMW14,21 %
las świeżyLŚW5,03 %
las wilgotnyLW8,90 %
las łęgowy0,24 %
olsOL0,79 %
ols jesionowyOLJ2,47 %

Większością lasów zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Namysłów. W nadleśnictwie Namysłów dominują żyzne siedliska leśne (lasów i łęgów). Nie zawsze żyzność siedliska ma odzwierciedlenie w składzie gatunkowym drzewostanów, często występuje tu zawyżony udział gatunków iglastych.

W wiekowej strukturze lasu w Nadleśnictwie Namysłów dominują (ponad 70%) drzewostany I-IV klasy wieku (do 80 lat), ale w stosunku do pozostałych nadleśnictw w województwie opolskim występuje tu znaczny procent lasów ponad 120-letnich - około 6% drzewostanów. Przeciętna zasobność drzewostanów w Nadleśnictwie Namysłów wynosi 256 m ha, natomiast przeciętny przyrost odpowiednio 6,00 m3/ha. Są to wartości jedne z wyższych w województwie.

Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, określanych jako pozaprodukcyjne, znalazło wyraz między innymi w wyróżnieniu lasów o charakterze ochronnym. Łączna powierzchnia lasów ochronnych w gminie Wilków wynosi 80 ha, co stanowi 32% powierzchni lasów (przy średniej dla całego nadleśnictwa - 29,4%, powiatu - 24,3%). Stosunkowo niewielkie powierzchnie objęte funkcją ochronną w Nadleśnictwie Namysłów to wynik głównie dobrego stanu zdrowotnego lasów. Nadleśnictwo Namysłów charakteryzuje się niewielkimi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje przemysłowe, w stosunku do lasów w województwie opolskim. Wszystkie lasy w gminie Wilków zaliczono do I strefy uszkodzeń (uszkodzenia słabe) przez oddziaływanie gazów i pyłów przemysłowych.


Opracowano na podstawie: "Monografia Widawy" Wydanie IMGW, 2008 r.,
danych otrzymanych z Nadleśnictwa Namysłów
oraz materiałów własnych