2016-08-26 Spotkanie sprawozdawczo – szkoleniowe powołanych komisji szacowania szkód KŁ "Łoś" w Namysłowie.Spotkanie sprawozdawczo – szkoleniowe powołanych komisji szacowania szkód KŁ "Łoś" w Namysłowie.

W dniu 26.08.2016r. na terenie zalewu ekologiczno – rekreacyjnego Łoszak w Wilkowie odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sprawozdawczo – szkoleniowe powołanych komisji szacowania szkód w uprawach rolnych obwodów nr 17 i nr 20 KŁ "Łoś" w Namysłowie. W w/w zebraniu udział wzięli członkowie Zarządu KŁ "Łoś" w Namysłowie oraz przedstawiciele powołanych zespołów komisji szacujących w osobach: kol. P.Bęben, kol. D.Osyp, kol. J.Szulakowski, kol. S.Drozd, kol. J.Nowowiejski, kol. J.Czubkowski, kol. J.Guzowski. Na w/w spotkaniu Prezes Koła dokonał analizy wyników dotychczas przeprowadzanego szacowania szkód w rozbiciu za ubiegłe lata tj. rok 2014 (dane uzyskane od poprzedniego zarządu tut. koła), a także roku gospodarczym 2015/2016. Uczestników w/w zebrania zapoznano z przygotowanymi zestawieniami zbiorczymi przekazanym do PZŁ w Opolu, wg. dokonanego podziału na wielkość stwierdzonych szkód łowieckich, kwoty wypłacanych odszkodowań, ilości osób zaangażowanych w szacowanie szkód, za lata 2014 – 2016, wg. podziału na teren obwodu nr 17 i nr 20 tut. koła.
Kolejnym punktem w/w zebrania było krótkie szkolenie obejmujące zapoznanie członków komisji szacowania szkód z obowiązującymi dotychczas zasadami proceduralno – formalnymi. W ramach w/w szkolenia przedstawiono ogólne zmiany w Ustawie Prawo łowieckie w związku z jej nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. w zakresie szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody w plonach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz utworzeniu Funduszu Odszkodowawczego.
Po dokonanej oficjalnej części zebrania był czas na wymianę wspólnych doświadczeń, dyskusję i podziękowania za dotychczasową pracę i wkład w wykonywaniu trudnego i odpowiedzialnego zadania jakim jest szacowanie szkód w uprawach rolnych.

Darz Bór z myśliwskim pozdrowieniem
Kol. Radosław Kilan

Tekst: Radosław Kilan - Prezes KŁ "Łos"
Zdjęcia: Piotr Szulakowski – gospodarz obiektu
« Powrót »