AktualnościPróby reintrodukcji dropia zwyczajnego (Otis tarda) w Polsce

Szanowni Koledzy,
W dniu 17 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Jedną z istotną sprawą omówioną na posiedzeniu ZG PZŁ było przystąpienie PZŁ do próby reintrodukcji dropia zwyczajnego (Otis tarda) w Polsce. Ostatnie dzikie dropie zwyczajne na terenie naszego kraju wyginęły pod koniec lat 80 tych. W Europie większe populacje tego gatunku znajdują się na obszarze Brandenburgii w Niemczech, na pograniczu Austrii, Czech i Słowacji, w Hiszpanii, na Węgrzech i w Rosji. Obecnie trwają próby reintrodukcji w Wielkiej Brytanii, gdzie został wytępiony około 200 lat temu. ZG PZŁ wyraził zgodę na realizację przez PZŁ „Programu reintrodukcji dropia zwyczajnego (Otis tarda) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”. Program ten realizowany będzie zarówno ze środków własnych Polskiego Związku Łowieckiego jak i ze środków zewnętrznych miedzy innymi z NFOŚiGW.

CZYTAJ WIĘCJE NA TEAMT KONCEPCJI REINTRODUKCJI DROPIA

Na podstawie informacji z ZG PZŁ i ZO PZŁ w Opolu


« Powrót »